خانه / پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی

پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در اردیبهشت ماه سال هشتاد و دو شکل گرفت. این پژوهشکده دارای سه گروه پژوهشی قطعی شامل گروه محیط زیست طبیعی، گروه مهندسی محیط زیست، گروه فرآوری پسماند و یک مرکزخدمات تخصصی با عنوان مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست می باشد.

zist

گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

– گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی به عنوان قدیمی ترین گروه پژوهشی این پژوهشکده در محورهای ارزیابی محیط زیستی،زیست بوم ها و رویکرد سیستمی به زیست بوم های طبیعی و زمینه دستیابی به راهکارهای مناسب برای مواجهه با پیامدهای تغییر در زیست بوم ها مشغول به فعالیت و انجام پروژه های تحقیقاتی است.

گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست

از محور های شبکه برنامه این گروه میتوان به روشهای جدید کنترل آلاینده ها و بهینه سازی فرآیندهای تصفیه و از اهداف اصلی و کلان شبکه برنامه این گروه میتوان به تقویت دانش و نگرش مهندسی براساس نتایج حاصل از تحقیقات و انتقال فناوری و ارتقاء‌ توانمندی‌ها و قابلیت‌های علمی- اجرایی دست‌اندرکاران و همچنین توسعه و تحکیم جایگاه گروه و پژوهشکده در عرصه ی خدمات مشاوره ای تخصصی مهندسی مح یط زیست و کسب خوداتکایی مالی نام برد.

گروه پژوهشی فرآوری پسماند

زمینه فعالیت گروه پژوهشی فرآوری پسماند توانمندسازی علمی – تخصصی گروه در پاسخ گویی به تقاضاهای موجود در محدوده پیرامونی در زمینه حل مشکلات مربوط به تخریب منابع محیط زیست و استفاده بهینه از منابع می باشد. محور های شبکه برنامه عبارتند از تبدیل زیستی- شیمیایی و بازیافت و توسعه تکنولوژی و روش های پایش منابع محیط زیست

مرکز خدمات تخصصی مدیریت و بهسازی محیط زیست

مرکز خدمات‌ تخصصی‌ “مدیریت و بهسازی محیط زیست ” در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ و سیاست‌های‌ جهاد دانشگاهی و به‌ منظور بهره‌وری‌ بیشتراز امکانات‌ و دستاوردهای‌ پژوهشی وکاربردی‌ نمودن‌ این‌ فعالیت‌ها، در چارچوب‌ ‌ضوابط و مقررات ‌کشور و آیین‌نامه نحوه‌ تشکیل‌ مراکز خدمات‌ تخصصی‌ جهاددانشگاهی‌ تاسیس‌ و به ارائه فعالیتهای تحقیقاتی و خدماتی در زمینه محیط زیست می پردازد. اهداف مرکز کاربردی نمودن تجارب تحقیقاتی گروه های پژوهشی در زمینه محیط زیست و افزایش خلاقیت های فنی و بکارگیری دانش کسب شده از سوی پژوهشگران می باشد.

آزمایشگاه کنترل و آنالیز شیمیایی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان

zist_2آزمایشگاه خدمات تخصصی شیمیایی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی با در اختیار داشتن تجهیزات و نیروی متخصص در زمینه های مختلف شیمیایی و زیست محیطی، کشاورزی و صنعتی آماده خدمات رسانی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از دانشجویان، پژوهشگران و سازمانهای مختلف می باشد. خدمات ارائه شده در این مرکز از قرار زیر می باشد.

  • اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی نمونه های آب از قبیل pH ، سختی، قلیاییت، شوری ، نیترات، BOD، COD و همچنین تعیین خلوص مواد شیمیایی
  • اندازه گیری میزان آلاینده های شیمیایی موجود در آبهای طبیعی و آشامیدنی از قبیل آفت کشها، فلزات سنگین و سموم

گزارش عملکرد پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی در نیمه دوم سال نود ودو

گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست

zist_3

گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

zist_4

گروه پژوهشی فرآوری پسماند و حفاظت منابع محیط زیست

zist_5

گزارش عملکرد نیمه اول سال نود و سه پژوهشکده محیط زیست

گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست

طرح کارفرمایی
بررسی وضعیت موجود و ارائه روش های بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه چوب و کاغذ ایران (چوکا)

گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی

zist_6

گروه پژوهشی فرآوری پسماند و حفاظت منابع محیط زیست

zist_7